Witamy na stronie...

Zawiadomienie o połączeniu

Działając w imniu i na rzecz Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 D, adres: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 50 D, wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000039320, REGON: 276706803, NIP: 641-21-86-336 jako przejmującego („Przejmujący”) informuje, że w dniu 31 maja 2022 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w sprawie o sygn. akt: GL.X NS REJ.KRS/007906/22/82 dokonano wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej połączenia:


1) PORADNI MEDYCYNY SZKOLNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Z SIEDZIBĄ PRZY UL. RADOSZOWSKIEJ 163, NR KRS 0000063186, oraz


2) PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Z SIEDZIBĄ PRZY UL. NIEDURNEGO 50 D, NR KRS 0000039320 („Uchwałą”).


Zgodnie z treścią Uchwały nr PR.0007.177.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 16.12.2021 r. o połączeniu ww. podmiotów, połączenie następuje poprzez przeniesienie całego mienia Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 (Przejmowany) na Przychodnię Specjalistyczną Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ulicy Niedurnego 50D (Przejmującego).
W tym dniu, tj. 31 maja 2022 roku, nastąpił wpis połączenia Przejmowanego z Przejmującym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Powyższe oznacza, że Przejmowany został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego, zaś Przejmujący wstąpił we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem był Przejmowany.
W związku z powyższym, prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur), a także kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:

Przychodnia Specjalistyczna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 D
adres:
41-709 Ruda ÅšlÄ…ska, ul. Niedurnego 50 D
telefon: 32 340 35 20
wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem
KRS: 0000039320, REGON: 276706803, NIP: 641-21-86-336


Opublikował: Marek Pawlicki
Publikacja dnia: 25.07.2022, 14:48
Dokument oglądany razy: 5 646
Podpisał: Marek Pawlicki
Dokument z dnia: 21.04.2021