Zadania placówki

Zadania z zakresu opieki w miejscu nauczania i wychowania.
Zgodnie z ustawa o ubezpieczeniu zdrowotnym uczeń ma prawo do bezpłatnych świadczeń profilaktycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych , orzekania o stanie zdrowia oraz zaopatrzenia w leki i artykuły sanitarne, przedmioty zaopatrzenia ortopedycznego i środki pomocnicze.
Opiekę medyczną nad uczniami w siedzibie szkoły sprawuje zgodnie ze swoimi uprawnieniami pielęgniarka szkolna.

Celem opieki medycznej nad uczniami w szkole jest współudział w zmniejszaniu czystości występowania zaburzeń rozwoju i zdrowia uczniów , zmniejszenie skutków tych zaburzeń oraz promowanie zdrowia.
Åšwiadczenia zdrowotne w gabinetach szkolnych wykonuje 25 po kursie  w Å›rodowisku nauczania i wychowania.
Zdania pielęgniarki:

- wykonywanie i interpretowanie badań przesiewowych,
- współudział w organizowaniu i przygotowaniu powszechnych badań profilaktycznych,
- zbieranie i analiza wyników badań do oceny stanu zdrowia ucznia , współpraca z wychowawcami klas w preorientacji zawodowej uczniów,
- współpraca z nauczycielami prowadzącymi nauczanie indywidualne uczniów przewlekle chorych,
- sprawowanie opieki nad uczniami z problemami zdrowotnymi, szkolnymi, społecznymi, identyfikowanie uczniów z nowymi problemami zdrowotnymi
- nadzór nad terminarzem szczepień , informowanie rodziców o terminach szczepień ,udział w realizacji szczepień ochronnych,
- edukacja zdrowotna uczniów i rodziców,
- udzielanie pomocy nauczycielom w przygotowaniu zajęć o tematyce medycznej,
- prowadzenie zajęć z uczniami , nauka udzielania pierwszej pomocy,
- przeprowadzanie przeglądów higieny osobistej uczniów,
- prowadzenie właściwej i obowiązującej dokumentacji związanej z całokształtem pracy pielęgniarki.


Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęniarkę i higienistkę szkolną
1. Przestrzeganie prawa ucznia do informacji, prywatności, intymności i poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy, zgodnie z prawami pacjenta.
2. Przeprowadzanie testów przesiewowych i kierowanie postępowaniem poprzesiewowym w stosunku do uczniów z dodatnimi wynikami testów
3. Przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich uczniów, analiza i wykorzystanie ich wyników
4. Prowadzenie u uczniów w szkołach podstawowych grupowej profilaktyki próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów w preparatami fluorkowymi.
5. Przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego.
6. Poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi.
7. Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców oraz uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia.
8. WspółdziaÅ‚anie z dyrekcjÄ… i pracownikami szkoÅ‚y oraz powiatowej stacji  sanitarno-epidemiologicznej w zakresie tworzenia w szkole Å›rodowiska nauki i pracy sprzyjajÄ…cego zdrowiu uczniów i pracowników.
8. Udzielanie uczniom i pracownikom szkoły pomocy medycznej w urazach i nagłych zachorowaniach

Opublikował: Marek Pawlicki
Publikacja dnia: 25.07.2022, 15:30
Dokument oglądany razy: 382
Podpisał: Marek Pawlicki
Dokument z dnia: 23.04.2021