Zadania placĂłwki

To jest archiwalna wersja strony z dnia . Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: edycja

Zadania z zakresu opieki w miejscu nauczania i wychowania.
Zgodnie z ustawa o ubezpieczeniu zdrowotnym uczeń ma prawo do bezpłatnych świadczeń profilaktycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych , orzekania o stanie zdrowia oraz zaopatrzenia w leki i artykuły sanitarne, przedmioty zaopatrzenia ortopedycznego i środki pomocnicze.
Opiekę medyczną nad uczniami w siedzibie szkoły sprawuje zgodnie ze swoimi uprawnieniami pielęgniarka szkolna.

Celem opieki medycznej nad uczniami w szkole jest współudział w zmniejszaniu częstości występowania zaburzeń rozwoju i zdrowia uczniów , zmniejszenie skutków tych zaburzeń oraz promowanie zdrowia.
Świadczenia zdrowotne w gabinetach szkolnych wykonuje 25 po kursie  w środowisku nauczania i wychowania.
Zdania pielęgniarki:

- wykonywanie i interpretowanie badań przesiewowych,
- współudział w organizowaniu i przygotowaniu powszechnych badań profilaktycznych,
- zbieranie i analiza wyników badań do oceny stanu zdrowia ucznia , współpraca z wychowawcami klas w preorientacji zawodowej uczniów,
- współpraca z nauczycielami prowadzącymi nauczanie indywidualne uczniów przewlekle chorych,
- sprawowanie opieki nad uczniami z problemami zdrowotnymi, szkolnymi, społecznymi, identyfikowanie uczniów z nowymi problemami zdrowotnymi
- nadzór nad terminarzem szczepień , informowanie rodziców o terminach szczepień ,udział w realizacji szczepień ochronnych,
- edukacja zdrowotna uczniĂłw i rodzicĂłw,
- udzielanie pomocy nauczycielom w przygotowaniu zajęć o tematyce medycznej,
- prowadzenie zajęć z uczniami , nauka udzielania pierwszej pomocy,
- przeprowadzanie przeglądów higieny osobistej uczniów,
- prowadzenie własciwej i obowiązującej dokumentacji związanej z całokształtem pracy pielęgniarki.


Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę i higienistkę szkolną:
1. Przestrzeganie prawa ucznia do informacji, prywatności, intymności i poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy, zgodnie z prawami pacjenta.
2. Przeprowadzanie testów przesiewowych i kierowanie postępowaniem poprzesiewowym w stosunku do uczniów z dodatnimi wynikami testów
3. Przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich uczniów, analiza i wykorzystanie ich wyników
4. Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych grupowej profilaktyki próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi.
5. Przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego.
6. Poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi.
7. Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniĂłw i ich rodzicĂłw oraz uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia.
8. Współdziałanie z dyrekcją i pracownikami szkoły oraz powiatowej stacji  sanitarno-epidemiologicznej w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki i pracy sprzyjającego zdrowiu uczniĂłw i pracownikĂłw.
8. Udzielanie uczniom i pracownikom szkoły pomocy medycznej w urazach i nagłych zachorowaniach

Opublikował: Marek Pawlicki
Publikacja dnia: 23.04.2021, 10:20
Dokument oglądany razy: 230
Podpisał: Marek Pawlicki
Dokument z dnia: 23.04.2021