O nas

Poradnia Medycyny Szkolnej Samodzielny Publiczny Zak??ad Opieki Zdrowotnej w Rudzie ??l?kiej z siedzib? przy ul. Radoszowskiej 163 powsta??a na bazie restrukturyzacji ZLA Ruda ??l?ska.

Organem tworz?cym Zak??ad by??a Rada Miejska w Rudzie ??l?skiej . Data rejestracji Zak??adu u Wojewody 22.12.1999 rok. Rzeczywista data rozpocz?cia dzia??alno??ci 01.01.2000r.

Kierownikiem Poradni Medycyny Szkolnej jest - lek. med. Adam Walkus - pediatra.


W strukturze organizacyjnej zak??adu znajduje si? Poradnia Konsultacyjna oraz gabinety
piel?gniarek szkolnych w szko??ach podstawowych gimnazjach i szko??ach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Ruda ??l?ska oraz pion piel?gniarki koordynujacej kt??rej funkcj? pe??ni Pani El??bieta Wijata

Opublikował: Marek Pawlicki
Publikacja dnia: 23.04.2021, 10:15
Dokument oglądany razy: 171
Podpisał: Marek Pawlicki
Dokument z dnia: 23.04.2021