Zadania plac??wki

Zadania z zakresu opieki w miejscu nauczania i wychowania.
Zgodnie z ustawa o ubezpieczeniu zdrowotnym ucze?? ma prawo do bezp??atnych ??wiadcze?? profilaktycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych , orzekania o stanie zdrowia oraz zaopatrzenia w leki i artyku??y sanitarne, przedmioty zaopatrzenia ortopedycznego i ??rodki pomocnicze.
Opiek─? medyczn─? nad uczniami w siedzibie szko??y sprawuje zgodnie ze swoimi uprawnieniami piel─?gniarka szkolna.

Celem opieki medycznej nad uczniami w szkole jest wsp????udzia?? w zmniejszaniu cz─?sto??ci wyst─?powania zaburze?? rozwoju i zdrowia uczni??w , zmniejszenie skutk??w tych zaburze?? oraz promowanie zdrowia.
??wiadczenia zdrowotne w gabinetach szkolnych wykonuje 25 po kursie  w ??rodowisku nauczania i wychowania.
Zdania piel─?gniarki:

- wykonywanie i interpretowanie bada?? przesiewowych,
- wsp????udzia?? w organizowaniu i przygotowaniu powszechnych bada?? profilaktycznych,
- zbieranie i analiza wynik??w bada?? do oceny stanu zdrowia ucznia , wsp????praca z wychowawcami klas w preorientacji zawodowej uczni??w,
- wsp????praca z nauczycielami prowadz─?cymi nauczanie indywidualne uczni??w przewlekle chorych,
- sprawowanie opieki nad uczniami z problemami zdrowotnymi, szkolnymi, spo??ecznymi, identyfikowanie uczni??w z nowymi problemami zdrowotnymi
- nadz??r nad terminarzem szczepie?? , informowanie rodzic??w o terminach szczepie?? ,udzia?? w realizacji szczepie?? ochronnych,
- edukacja zdrowotna uczni??w i rodzic??w,
- udzielanie pomocy nauczycielom w przygotowaniu zaj─?─? o tematyce medycznej,
- prowadzenie zaj─?─? z uczniami , nauka udzielania pierwszej pomocy,
- przeprowadzanie przegl─?d??w higieny osobistej uczni??w,
- prowadzenie w??asciwej i obowi─?zuj─?cej dokumentacji zwi─?zanej z ca??okszta??tem pracy piel─?gniarki.


Standardy post─?powania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez piel─?gniark─? i higienistk─? szkoln─?:
1. Przestrzeganie prawa ucznia do informacji, prywatno??ci, intymno??ci i poszanowania godno??ci osobistej oraz zachowania tajemnicy, zgodnie z prawami pacjenta.
2. Przeprowadzanie test??w przesiewowych i kierowanie post─?powaniem poprzesiewowym w stosunku do uczni??w z dodatnimi wynikami test??w
3. Przygotowanie profilaktycznych bada?? lekarskich uczni??w, analiza i wykorzystanie ich wynik??w
4. Prowadzenie u uczni??w szk???? podstawowych grupowej profilaktyki pr??chnicy z─?b??w metod─? nadzorowanego szczotkowania z─?b??w preparatami fluorkowymi.
5. Przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz wsp????praca z nauczycielami wychowania fizycznego.
6. Poradnictwo czynne dla uczni??w z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i spo??ecznymi.
7. Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczni??w i ich rodzic??w oraz uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia.
8. Wsp????dzia??anie z dyrekcj─? i pracownikami szko??y oraz powiatowej stacji  sanitarno-epidemiologicznej w zakresie tworzenia w szkole ??rodowiska nauki i pracy sprzyjaj─?cego zdrowiu uczni??w i pracownik??w.
8. Udzielanie uczniom i pracownikom szko??y pomocy medycznej w urazach i nag??ych zachorowaniach

Podpisał: Marek Pawlicki
Dokument z dnia: 23.04.2021
Dokument ogl─ůdany razy: 57
Opublikował: Marek Pawlicki
Publikacja dnia: 23.04.2021, 10:20
Wydruk ze strony: bip.medycyna.timtech.pl z dnia: 09.12.2021 13:57:15